TAG:

戴紹曾牧師

Title Created Date
戴紹曾牧師安息主懷──培靈會主席樓恩德 2009-04-14
第十講:蒙召殷勤堅定《彼後一10》 2002-08-10
第九講:蒙召得享榮耀《彼前五10》 2002-08-09
第七講:蒙召宣揚基督《彼前二9—10》 2002-08-08
第八講:蒙召為主受苦《彼前二18—23》 2002-08-08
第六講:蒙召得享平安《西三15》 2002-08-06
第五講:蒙召與主聯合《林前一9》 2002-08-05
第四講:蒙召成為聖潔《彼前一15,16》 2002-08-04
第三講:蒙召得以自由《加五1,13》 2002-08-03
第二講:蒙召承受福氣《彼前三9》 2002-08-02
第一講:蒙召成為見證《弗四1》 2002-08-01
第十講 復活清晨去見耶穌 1992-08-10
第九講 希利尼人求見耶穌 1992-08-09
第八講 樹上撒該想見耶穌 1992-08-08
第七講 討飯瞎子看見耶穌 1992-08-07
第六講 變像山上只見耶穌 1992-08-06
第五講 井旁婦人遇見耶穌 1992-08-05
第四講 夜裏先生訪見耶穌 1992-08-04
第三講 先鋒引人候見耶穌 1992-08-03
第二講 博士遠來拜見耶穌 1992-08-02
第一講 誠心盼望得見耶穌(路二25-38) 1992-08-01
第十講 尼希米 1987-08-10
第九講 但以理 1987-08-09
第八講 以斯帖 1987-08-08
第七講 大衛 1987-08-07
第六講 撒母耳 1987-08-06
第五講 約書亞和迦勒 1987-08-05
第四講 摩西的見證 1987-08-04
第三講 摩西的生平 1987-08-03
第二講 約瑟 1987-08-02
第一講 亞伯拉罕 1987-08-01
第十講 差傳與戴氏家族(略述) 1981-08-10
第九講 差傳工作的訓練和裝備 1981-08-09
第八講 差傳工作的原動力 1981-08-08
第七講 差傳工作與家庭(徒十八1-4) 1981-08-07
第六講 差傳與事奉 1981-08-06
第五講 教會與差傳(徒十三1-3,十四19-28) 1981-08-05
第四講 基督徒與差傳 1981-08-04
第三講 神的話與差傳 1981-08-03
第二講 禱告與差傳(徒四23-31;太九35-38) 1981-08-02
第一講 聖靈與差傳事工 1981-08-01
第十講 為主受苦 1977-08-10
第九講 初期教會增長的情形 1977-08-09
第八講 尋求神的旨意 1977-08-08
第七講 巴拿巴的見證 1977-08-07
第六講 巴拿巴的事奉 1977-08-06
第五講 巴拿巴衷心饒恕他的弟兄 1977-08-05
第四講 巴拿巴完全的奉獻 1977-08-04
第三講 被聖靈充滿的司提反 1977-08-03
第二講 聖靈和祂的工作 1977-08-02
第一講 初期教會的耶穌 1977-08-01